STOPKA REDAKCYJNA

HOFMANN NATURSTEIN GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Siedziba: Würzburg
Rejestr handlowy Würzburg HRA 4495

Siedziba główna:

HOFMANN NATURSTEIN GmbH & Co. KG
Anton-Hofmann-Allee 2
97956 Werbach-Gamburg

Wspólnik osobiście odpowiedzialny:
Hofmann Natursteinindustrie GmbH
Rejestr handlowy Würzburg HRB 5889

Siedziba: Würzburg

Prezes Zarządu: Inżynier dyplomowany, dyplomowany ekonomista Heinrich-Georg Hofmann 

Numer identyfikacji podatkowej Ust-ID: DE146587293

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej
Autor nie gwarantuje za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość zamieszczonych informacji. Roszczenia skierowane przeciwko autorowi z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne, wynikłe wskutek korzystania lub niekorzystania z zamieszczonych informacji, względnie wskutek korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie zachodzi udowodniony przypadek umyślnego zawinienia lub zawinienia z powodu rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty składane są bez zobowiązań i nie stanowią prawnie wiążącej oferty. Autor zastrzega sobie jednoznacznie prawo do dokonywania zmian, uzupełnień lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnej wcześniejszej zapowiedzi jak również prawo do czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("hiperlinki"), nie wchodzących w zakres odpowiedzialności autora, wszelkie zobowiązania autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone, chyba że autor wie, iż publikowane tam treści są niezgodne z prawem, a uniemożliwienie korzystania z tych treści leży w zakresie jego technicznych możliwości i jest wykonalne. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków na połączonych linkami stronach nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, na treści lub autorstwo stron połączonych linkami lub w inny sposób powiązanych. Dlatego też dystansuje się on niniejszym w jednoznaczny sposób od wszelkich treści na wszystkich połączonych linkami lub powiązanych w inny sposób stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy, umieszczonych wewnątrz własnej oferty internetowej jak również wpisów zamieszczonych przez osoby trzecie w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych oraz wszystkich innych bazach danych, do których treści mają dostęp i mogą w nich dokonać wpisów osoby trzecie. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikłe wskutek korzystania lub niekorzystania z tego rodzaju prezentowanych informacji, odpowiedzialność cywilną ponosi wyłącznie podmiot oferujący stronę, do której kieruje odsyłacz, a nie podmiot, który jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków
Autor dąży w swoich działaniach do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich do wykorzystanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, wideosekwencji i tekstów, do korzystania ze stworzonych przez siebie zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, wideosekwencji i tekstów lub też do sięgania po grafiki, dokumenty dźwiękowe, wideosekwencje i teksty nie wymagające licencji. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie objęte ochroną praw osób trzecich znaki firmowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego w danym przypadku prawa do znaków oraz prawa posiadania danego zarejestrowanego właściciela. Na podstawie samego faktu umieszczenia wzmianki nie należy wnosić, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów, stworzonych przez samego autora, przysługują wyłącznie autorowi stron. Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody autora rozpowszechnianie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, wideosekwencji i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych.

4. Ochrona danych br />O ile w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy mailowe, nazwiska, adresy) , to użytkownik ujawnia te dane w sposób jednoznacznie dobrowolny. Dozwolone jest wykorzystanie wszystkich oferowanych usług i zapłata za nie – o ile leży to w zakresie technicznych możliwości i jest wykonalne – także bez podania takich danych bądź za podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Niedozwolone jest korzystanie przez osoby trzecie z opublikowanych w ramach stopki redakcyjnej strony internetowej lub w ramach porównywalnych informacji danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów jak również adresy mailowe, celem przesłania informacji, których jednoznacznie nie zażądano. Zastrzega się, w przypadku naruszenia tego zakazu, wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom wysyłającym tak zwane maile spamy.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności cywilnej
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi odsyłacz na tę stronę. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają w całości lub częściowo obowiązującym przepisom prawa, to nie narusza to treści i ważności pozostałych części tego dokumentu.